• ☑ Gratis verzending vanaf € 49,9 *
open van 10:00 -> 18:00 - WEBSHOP 24/7
NL FR EN
Aalstopen van 10:00 -> 18:00
Halleopen van 10:00 -> 18:00
Gentopen van 10:00 -> 18:00
Antwerpenopen van 10:00 -> 18:00
Webshop open (24/7)
 (0)

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van online feestwinkel " Las Fiestas "
-----------------------------------------------------------------------

1. Toepasselijkheid

1.a Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Feestwinkel Las Fiestas zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.b Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.a Alle aanbiedingen van feestwinkel "Las Fiestas" zijn vrijblijvend en Las Fiestas behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.

2.b Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Las Fiestas. Las Fiestas is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Feestwinkel Las Fiestas dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en betalingen

3.a De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.b Betaling dient te geschieden alvorens een bestelling wordt opgestuurd!!!

3.c Betaling kan geschieden per overschrijving, bancontact of betaalknoppen(kbc,...)

3.d Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Las Fiestas gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


4. Levering

4.a De door Las Fiestas opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.b Daar we gebruik maken van transportfirma's kunnen we leveringstijd nooit garanderen. Las Fiestas kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. We vragen dan ook uitdrukkelijk om nooit op het laatste moment te bestellen. Pakketjes worden normaal dagelijks verzonden.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.a De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Feestwinkel Las Fiestas verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Reclames en aansprakelijkheid

6.a U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u feestwinkel Las Fiestas daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. (email: info@lasfiestas.be)

6.b Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft feestwinkel Las Fiestas de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.c Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 3 werkdagen na aflevering aan feestwinkel Las Fiestas te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7. Bestellingen/communicatie

7.a Las Fiestas kan iet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten in bestellingen of communicatie onstaan door technologie:( zoals internetverbindingen)
8. Overmacht

8.a Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft feestwinkel Las Fiestas ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Las Fiestas gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.b Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan feestwinkel Las Fiestas kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Diverse

9.a Indien u aan feestwinkel Las Fiestas opgave doet van een adres, is Las Fiestas gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan feestwinkel Las Fiestas opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.


10. Terugname artikelen

U hebt 14 kalendardagen de tijd om de omruiling of terugbetaling aan te vragen van elk artikel.


Hoe stuur ik mijn artikelen terug ?

Stuur uw artikel(en) terug in hun originele verpakking. Laat het verzendingsbewijs afstempelen door de Post of vraag uw afleveringsbewijs aan uw krantenhandelaar. U mag altijd contact opnemen indien u meer informatie wenst over het terugsturen van uw bestelling.

Als u de terugbetaling vraagt, noteer dan uw bankrekeningnummer op de achterkant van uw leveringsborderel.

Belangrijke opmerkingen :

Elk teruggestuurd artikel moet in nieuwstaat en compleet zijn.
Niet-gefrankeerde of zendingen onder rembours zullen geweigerd worden. Als uw artikelen defecten vertonen zullen de frankeerkosten terugbetaald worden.
In het geval van abnormale retours of misbruik behoudt Las Fiestas zich het recht voor een volgende bestelling te weigeren.

Worden niet teruggenomen :

Artikelen die werden beschadigd of bevuild door de koper, alsook gedragen kleding.
Artikelen waarvan de verpakking niet de originele is, onvolledige artikelen.
Artikelen beschadigd door nalatigheid, verkeerd gebruik of hersteld door derden of uzelf.
Artikelen teruggezonden in deze staat blijven bij Las Fiestas ter beschikking van de koper die ze moet betalen.

OPGELET: ALLE EXTRA KOSTEN WAARONDER TERUGZENDING EN HEROPZENDING ZIJN STEEDS VOOR DE KOPER. WE KUNNEN WEL EEN BPOST STICKER OPSTUREN WAARMEE JE HET PAKKET KAN TERUGSTUREN.
DE KOST VAN DE STICKER IS DEZELFDE DAN DE VERZENDKOST VAN DAT MOMENT. GELIEVE DIT BEDRAG OP ONZE REKENING TE STORTEN: LAS FIESTAS BVBA, rekeningnummer: BE29 3630 5310 9964
met de vermelding van het pakbonnummer !